REGULAMIN ZAMÓWIEŃ ABC ŻEGLOWANIA

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
- Regulamin określa warunki i zasady świadczenia przez Usługodawcę na rzecz Klienta Usługi polegającej na udostępnianiu Klientowi materiałów szkoleniowych ABC Żeglowania za pośrednictwem platformy szkoleniowej. 

- Postanowienia Regulaminu określają w szczególności: sposób zamówienia i korzystania z Usługi (szkoleń) oraz dokonywania płatności, prawa i obowiązki Stron oraz informacje o charakterze porządkowym.
Klient oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem przed zamówieniem Usługi, akceptuje jego treść i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

- Usługodawca nie gwarantuje spełnienia oczekiwań Klienta w zastosowaniu informacji przekazywanych na szkoleniach. W interesie Klienta leży uprzednie zapoznanie się z zakresem materiałów przekazywanych na szkoleniu i wybór odpowiedniego szkolenia zgodnie z opisem dostępnym na stronie www.abczeglowania.pl
- Usługodawca zastrzega, że aplikacja szkoleniowa jest udostępniana Klientowi „as it is”, czyli taką, jaka jest; Usługodawca nie dostosowuje aplikacji do konkretnych potrzeb Klienta, a proces rozwoju i aktualizowania aplikacji uzależniony jest od wyłącznej decyzji Usługodawcy.

- Usługodawcą jest Jacek Turczynowicz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Yachting Jacek Turczynowicz, z siedzibą w Warszawie przy ul. Gen. Zajączka 23/22, 01-505 Warszawa, NIP: 1231056768, e-mail: kontakt@abczeglowania.pl .

2. ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA I ZAWARCIE UMOWY
- Klient może korzystać z Usługi wyłącznie na własne potrzeby.
- Klient może składać zamówienia przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
- Zamówienie Usługi przez Klienta następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie www.abczeglowania.pl oraz potwierdzenie przez Klienta zapoznania się z Regulaminem i jego akceptację w formie elektronicznej (tj. poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola na formularzu rejestracyjnym).
- W formularzu rejestracyjnym Klient, oprócz danych go identyfikujących, podaje dane kontaktowe przeznaczone do kontaktów Usługodawcy z Klientem.
- Klient może dokonać wyboru szkolenia już na stronie www.abczeglowania.pl
- Każde szkolenie opatrzone jest szczegółowym opisem i klient zobowiązany jest do wyboru szkolenia po zapoznaniu się z zakresem kursu..
- Klient zobowiązany jest do podania w trakcie rejestracji prawdziwych i aktualnych danych. Usługodawca zastrzega sobie prawo weryfikacji poprawności wprowadzonych danych oraz odmowy rejestracji Usługi w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości ww. danych.
- Przyjęcie przez Usługodawcę zamówienia na świadczenie Usługi następuje po poprawnym wypełnieniu przez Klienta formularza rejestracyjnego, potwierdzeniu przez Klienta zapoznania się z Regulaminem i jego akceptacji w formie elektronicznej (tj. poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola na formularzu rejestracyjnym). Przyjęcie przez Usługodawcę zamówienia następuje poprzez potwierdzenie zamówienia, za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany w formularzu rejestracyjnym adres poczty elektronicznej Klienta.
- Umowa o świadczenie przez Usługodawcę na rzecz Klienta Usługi zostaje zawarta w dniu przyjęcia przez Usługodawcę zamówienia zgodnie z ust. 8.
- Przed rozpoczęciem świadczenia Usługi odpłatnie, Usługodawca oferuje Klientowi możliwość przetestowania usługi w wersji Demo w postaciu kursu "Podstawy Żeglowania".

3. ROZPOCZĘCIE I ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUGI
Rozpoczęcie świadczenia Usługi (tj. udostępnienie materiałów szkoleniowych ABC ŻEGLOWANIA, w modelu określonym w zamówieniu) następuje w dniu złożenia zamówienia przez Klienta.
Po rozpoczęciu świadczenia Usługi Usługodawca dostarczy Klientowi, pocztą elektroniczną na adres wskazany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym: informację o koncie Usługi oraz nadany Klientowi login, jak również hasło do Usługi
W celu korzystania z Usługi przez Klienta konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych: a) posiadanie urządzenia komputerowego lub urządzenia mobilnego z zainstalowanym systemem operacyjnym; b) posiadanie dostępu do Internetu gwarantującego dostęp do Usługi podczas korzystania z niej.
Korzystanie z Usługi przez Klienta wymaga każdorazowego połączenia się z aplikacją WPIDEA oraz podania loginu i hasła przed każdorazowym zalogowaniem się.

4. PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY, ODPOWIEDZIALNOŚĆ
- Usługodawca dołoży wszelkich starań by Usługa działała w sposób ciągły i niezakłócony.
- Usługodawca umożliwia Klientowi korzystanie z usług dodatkowych:
wsparcia technicznego dla Usługi – polegającego na udzielaniu przez Usługodawcę pomocy przy bieżącym korzystaniu i przyjmowaniu zgłoszeń o problemach technicznych (za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem kontakt@abczeglowania.pl oraz telefonicznie pod numerem telefonu: 695 763 772
dostęp do aktualizacji szkolenia – polegający na udostępnieniu zaktualizowanych wersji i treści.
- Usługodawca zastrzega sobie prawo dokonywania czasowych przerw w działaniu Usługi szkoleniowej w celach konserwacyjnych, naprawczych, a w szczególności w celach aktualizacji i rozbudowy Usługi. Usługodawca dołoży wszelkich starań, by poinformować Klienta ze stosownym wyprzedzeniem – za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany przez Klienta przy rejestracji – o ewentualnych przerwach w działaniu Usługi. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe na skutek wystąpienia w działaniu Usługi przerw, wynikających z ww. przyczyn.
- Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane: a. problemami telekomunikacyjnymi i połączenia internetowego; wadami sprzętu komputerowego Klienta, błędami lub brakami w danych wprowadzonych do aplikacji przez klienta, e. innymi okolicznościami, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności. f. jakiekolwiek korzyści, które Klient mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono.
Ograniczenie odpowiedzialności nie dotyczy szkód wyrządzonych Klientowi z winy umyślnej Usługodawcy.

- Strony, w przypadku umowy zawieranej pomiędzy przedsiębiorcami, wyłączają stosowanie przepisów dotyczących rękojmi za wady fizyczne.

5. PRAWA I OBOWIĄZKI KLIENTA
- Klient jest uprawniony do korzystania z materiałów szkoleniowych zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz wszelkimi instrukcjami i dokumentacjami udostępnionymi przez Usługodawcę.
- Klient zobowiązany jest zapewnić poszanowanie praw autorskich oraz praw własności intelektualnej Usługodawcy, jak również podmiotów trzecich, których oprogramowanie jest udostępniane Klientowi w ramach Usługi.
- Klient może wykupić dostęp do danego szkolenia dla innej niż on osoby i umożliwić korzystanie z Usługi upoważnionym przez siebie osobom. W wypadku upoważnienia przez Klienta innej osoby do korzystania z jej Usługi, Klient ponosi odpowiedzialność solidarnie z tą osobą za wszelkie działania upoważnionej osoby korzystającej z Usługi. Klient, który upoważnia inną osobę do korzystania z Usługi obowiązany jest dbać o przestrzeganie przez nią Regulaminu.
- Klient zobowiązany jest do zapoznawania się z treścią komunikatów publikowanych przez Usługodawcę i stosowania się do zaleceń Usługodawcy podawanych w tym komunikatach.

6. LICENCJE
- Usługodawca oświadcza, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe do wydawania szkoleń
Usługodawca udziela Klientowi niewyłącznej licencji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na korzystanie z Usługi zgodnie z Regulaminem..
- Licencja, udzielona na podstawie postanowienia ust. 2, obejmuje prawo do korzystania z Usługi wyłącznie na własny użytek Klienta.
- Udzielona licencja jest nieprzenoszalna oraz nie uprawnia do udzielania dalszych licencji (sublicencji).

7. PŁATNOŚCI
- Z tytułu sprzedaży szkolenia (świadczenia usługi) Usługodawcy przysługuje wynagrodzenie określone osobno dla każdego szkolenia zgodnie z Cennikiem dostępnym na stronie internetowej Usługodawcy.
- Ceny zamieszczone przy danej Usłudze stanowią ceny brutto i podane są we wskazanej na stronach Serwisu walucie.
- Opłata za świadczenie Usługi (przekazanie materiałów szkoleniowych) dokonywana jest przez Klienta z góry w formie jednorazowej opłaty obejmującej udzielenie licencji.
- Faktury z tytułu świadczenia Usługi dostarczane będą przez Usługodawcę Klientowi w formie elektronicznej na adres wskazany przez Klienta podczas rejestracji na co Klient wyraża zgodę.
- W przypadku braku opłaty za Usługę dostęp do materiałów nie zostanie przekazany.
Usługodawca udostępnia w Serwisie następujące sposoby płatności: a. Płatność przelewem na rachunek bankowy Usługodawcy.
- Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu Tpay.com – spółka Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna (dawniej Brachia Sp. J.) z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: Św. Marcin 73/6, 61- 808 Poznań), oraz Pay-u…………….

8. REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA PROBLEMÓW
- Klient ma prawo zgłaszać reklamacje co do niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Usługodawca.
- Klient zobowiązany jest zgłosić Usługodawcy reklamację najpóźniej w terminie jednego tygodnia od dnia zakończenia okresu rozliczeniowego, którego dotyczą zastrzeżenia. Niezgłoszenie reklamacji w tym terminie oznacza akceptację przez Klienta prawidłowości wykonania Usługi.
- Wszelkie reklamacje dotyczące niedziałania lub nieprawidłowego działania Usługi winny być zgłaszane w godzinach roboczych za pośrednictwem poczty e-mail na adres: kontakt@abczeglowania.pl
- Reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane: oznaczenie Klienta z podaniem: nazwy przedsiębiorcy lub imię i nazwisko, adresu siedziby, identyfikującego go adresu elektronicznego, dokładny opis występującego problemu będącego podstawą reklamacji, c. datę wystąpienia problemu.
- Usługodawca zaleca podanie w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) roszczenia Usługobiorcy; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
- Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. 7. Usługodawca może zwrócić się z prośbą do Klienta o złożenie dodatkowych wyjaśnień dotyczących reklamacji oraz o dostarczenie dodatkowych dokumentów służących do badania zasadności reklamacji.
- Po rozpatrzeniu reklamacji Usługodawca wyśle Klienta, na podany przez niego adres, informacje o wyniku przeprowadzonego postępowania reklamacyjnego. 9. Konsument ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami stron internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php
- Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

10. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Zagadnienia odnoszące się do przetwarzania przez Usługodawcę danych osobowych Klienta umieszczone są w Polityce Prywatności dostępnej na stronie internetowej Usługodawcy.
Zagadnienia odnoszące się do powierzenia danych osobowych Usługodawcy przez Klienta reguluje umowa powierzenia danych osobowych zawarta przez strony.

11. ROZWIĄZANIE UMOWY, ZMIANY REGULAMINU
- Umowa o świadczenie usług w modelu “SaaS” zawierana jest na czas określony w Zamówieniu. Licencja na świadczenie usług w modelu “on premises” udzielana jest zgodnie z zasadami licencji opisanymi w Załączniku do Regulaminu.
- Każda ze Stron uprawniona jest do rozwiązania Umowy bez podania przyczyn w każdym czasie za wypowiedzeniem złożonym w korespondencji elektronicznej lub na piśmie. Umowa ulega rozwiązaniu z końcem okresu rozliczeniowego, w którym wypowiedzenie zostało złożone.
Każdej ze stron przysługuje prawo rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku rażącego naruszenia przez drugą Stronę warunków świadczenia Usługi przewidzianych w niniejszym Regulaminie. Oświadczenie o rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym winno zawierać przyczyny uzasadniające rozwiązanie.
- Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu (w tym Cennika). O zmianie Regulaminu lub Cennika Klient powiadamiany będzie poprzez udostępnienie treści nowego Regulaminu lub Cennika na stronie internetowej Usługi oraz pocztą elektroniczną na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta przy rejestracji.
- Zmiany Regulaminu lub Cennika obowiązują od dnia udostępnienia treści Regulaminu (w tym Cennika) po zmianach na stronie internetowej usługi, z zastrzeżeniem, że zmiany Cennika dla Klienta korzystającego z Usługi w modelu “SaaS” stosuje się od początku kolejnego (najbliższego) okresu rozliczeniowego następującego po opublikowaniu Cennika po zmianach.
- W razie gdy Klient nie wyraża zgody na treść Regulaminu (w tym Cennika) po zmianach, Klient może – w terminie 7 dni od dnia opublikowania treści nowego Regulaminu lub Cennika na stronie internetowej Usługi – złożyć oświadczenie o rozwiązaniu Umowy ze skutkiem na koniec okresu rozliczeniowego, w którym oświadczenie zostało złożone.
- Niezłożenie przez Klienta oświadczenia o wypowiedzeniu w terminie określonym w ust. 7 oznacza zgodę Klienta na nowe brzmienie Regulaminu (w tym Cennika). 8. Po rozwiązaniu lub wygaśnięciu Umowy niezależnie od przyczyny, wszystkie dane Klienta zgromadzone w aplikacji WPIDEA w okresie świadczenia Usługi mogą zostać przez Usługodawcę usunięte w sposób uniemożliwiający ich odtworzenie (nieodwracalny).
- W przypadku rozwiązania umowy przez Klienta lub przez Usługodawcę z winy Klienta (w szczególności rażącego naruszenia Regulaminu lub w przypadku likwidacji albo upadłości Klienta) przed zakończeniem okresu obowiązywania umowy uiszczone przez Klienta wynagrodzenie nie podlega zwrotowi za okres niewykorzystany.
- Klient będący konsumentem, który zawarł umowę o świadczenie usług, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny, chyba że zdecydował przy składaniu zamówienia poprzez oznaczenie właściwego pola w Formularzu zamówienia, że usługa ma być świadczona niezwłocznie po złożeniu zamówienia. W przypadku niezwłocznego rozpoczęcia świadczenia usługi zgodnie z wolą Klienta będącego konsumentem, prawo do odstąpienia od umowy świadczenia usługi nie przysługuje.

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
- Klient nie ma prawa przenosić praw i obowiązków związanych z realizacją Usługi, w całości lub części, na osoby trzecie, bez uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy pod rygorem nieważności.
Strony mają obowiązek niezwłocznego informowania się wzajemnie na piśmie o każdej zmianie siedziby lub adresu dla doręczeń. W wypadku niedopełnienia tego obowiązku aktualnym adresem jest adres ostatnio wskazany. Pisma wysłane pod wskazany adres strony uznają za doręczone skutecznie i powodujące skutki prawne w nich określone.
- W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.
Ewentualne spory powstałe w związku lub przy okazji niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi, strony zobowiązują się rozstrzygać w drodze wzajemnych negocjacji, a w przypadku nie osiągnięcia porozumienia, spory te zostaną poddane pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Usługodawcy.

The Feature Highlights

  • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed duius eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore
  • Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
  • Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.